top of page
Smiling Person Standing In Front Of Container Yard

Siri
Import-Export
& Shipping

บริการจัดหา สั่งซื้อสินค้าตามความต้องการทั้งในและต่างประเทศ นำเข้า-ส่งออกสินค้าทุกประเภท   ขอเอกสารใบอนุญาต และดำเนินการด้านพิธีศุลกากรอย่างมืออาชีพ

01

บริการ จัดหาซื้อสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ร้านค้า ผู้ประกอบการ

02

บริการ นำเข้า-ส่งออกสินค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ 

03

บริการ ขอเอกสารใบอนุญาตต่างๆ เพื่อการนำเข้า-ส่งออก

04

บริการ เดินเอกสารและพิธีการด้านศุลกากร

bottom of page